Kończenie budowy obiektu budowlanego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o terminie zakończenia robót budowlanych lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (części obiektu lub całości) należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę, a także zgłoszenie budowy o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie roboty budowlane, które wymagały zgłoszenia do PINB zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wymagają zawiadomienia o terminie ich zakończenia lub wniosku o pozwolenie na ich użytkowanie.

Przepisy art. 54 ("Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - zawiadomienie organu o zakończeniu budowy") oraz art. 55 ust. 1 pkt. 1-3 ("Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie") ustawy Prawo budowlane mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach w których inwestycja dotyczy BUDOWY w rozumieniu art. 3 pkt. 6 Prawa budowlanego - "należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego" A NIE INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH o których mowa w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo budowlane - "należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego".

Informujemy, że przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego po dokonanej zmianie sposobu użytkowania, przebudowie lub remoncie nie jest uzależnione od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani dokonania zawiadomienia o ich zakończeniu.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO (art. 55 ust. 1 pkt. 1-3 )

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie (części obiektu lub całości) , jeżeli :

 • obiekt jest zaliczany do  kategorii wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tj.:"
 1. V, IX - XVI,
 2. XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
 3. XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych:budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
 4. XX,
 5. XXII - z wyjątkiem placów składowych postojowych i parkingów,
 6. XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
 7. XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
 8. XXVIII - XXX

- o których mowa w załączniku ustawy,

 • zachodzą okoliczności o których mowa w art. 49 ust. 5 - " w decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie",
 • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych.

Przy spełnieniu w/w warunków należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Szymkowiak
Liczba odwiedzin:1576