Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYNJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

2022-03-24

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach z siedzibą: 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a - III p.

Inspektor ochrony danych

2022-03-24

Funkcję tę pełni Barbara Szymkowiak

Kontakt z IODO w sprawie ochrony swoich danych osobowych:

 

 

Dane Osobowe

2022-03-24
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach z siedziba w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  - art. 6 ust. 1 pkt "c" RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z:
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 4. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem osobowy. W określonych przypadkach, zbierana są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.
 5. W ramach postepowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pani/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach /tj. Dz.U. 2018r. poz. 217/ i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jendolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm./.
 9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Mysłowice
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:377